Tool Box

Teaching units

Unitats didàctiques

Auques

Videos

Vídeos

Dynamics

Dinàmiques

Extra Supporting Material

Material Extra de Suport


Descripció a la Toolbox

Per tal de reduir la bretxa tecnològica que pateixen normalment les llengües minoritàries, es proposa generar els recursos digitals oberts gratuïts que trobaràs a aquesta Toolbox per a que els professors de secundària utilitzin les llengües minoritàries com a llengües vehiculars.

Aquests Recursos Educatius Oberts fomentaran l’ús de les llengües minoritàries i permetran la implantació dels nous sistemes educatius multilingües, perquè suposarà una ajuda important per al professorat per posar-los en pràctica.

Tots ells es basen en l’educació formal, digitalment, i compatibles amb els plans d’estudis dels diferents ensenyaments secundaris dels països participants, publicats amb una llicència oberta (Creative Commons) que permetrà el seu ús, adaptació i redistribució per part d’altres sense cap restricció. o només restriccions limitades.

Per tant, aquests REA inclouran continguts educatius basats en aquesta era digital i relacionats amb totes les àrees curriculars o assignatures de secundària, que es desenvoluparan a través de les diferents llengües minoritàries que participen en el projecte. Aquests recursos compartiran els cinc principis bàsics establerts per David Wiley (Hilton et al., 2010): Reutilitzable, Redistribuible, Revisable, Remixable, Retenible.

Toolbox description

In order to reduce the technological gap that minority languages normally suffer, it is proposed to generate free open digital resources that you will find in this Toolbox allowing the  teachers in secondary schools to use minority languages as vehicular languages.

These Open Educational Resources will promote the use of minority languages and allow the implementation of the new multilingual education systems, because it will be a significant help for teachers to put them into practice.

All of them are based on formal education, digitally, and compatible with the curricula of the various secondary courses of the participating countries, published with an open license (Creative Commons) that will allow their use, adaptation, and redistribution by others without any restrictions or just limited restrictions.

Therefore, this OERs will include educational contents based on this digital age and related to all curricular areas or subjects in secondary school, which will be developed through the different minority languages participating in the project. These resources will share the five basic principles established by David Wiley (Hilton et al., 2010): Re-usable, Redistributable, Revisable, Re-mixable, Retainable.


THEORETICAL EXPLANATION OF THE METHODOLOGY

Each TEACHING UNIT is the most holistic resource that we present, since it includes the theoretical explanation of the methodology we want to apply in the classroom and the resources innovative and inclusive in minority language, object of the project.

But you can also access each material, activity or task of the UD directly, separately, giving autonomy in the learning process. In this way, students and teachers will be able to choose the itinerary (basic, intermediate or advanced) depending on the educational level and the area of ​​knowledge to be implemented.

THEORETICAL EXPLANATION FOR THE REPOSITORY

These open educational resources focus on innovation and diversity, and offer an educational methodology that allows significant learning.

These sets of technical, strategic and didactic methodology facilitate the transmission of contents which promote the motivation for learning, giving sense to knowledge. Moreover, they develop the training and formative evaluation and locate the student in the center of their learning.


EXPLICACIÓ DEL DIAGRAMA

Cada UNITAT DIDÀCTICA és el recurs més holístic que presentem, ja que engloba l’explicació teòrica de la metodologia que volem aplicar a l’aula i els recursos innovadors i inclusius en llengua minoritzada, objecte del projecte.

Però també s’hi pot accedir a cada material, activitat o tasca de la UD directament, per separat, donant autonomia al procés d’aprenentatge D’aquesta manera, l’alumnat i el professorat podrà triar l’itinerari (bàsic, intermedi o avançat) depenent del nivell educatiu i de l’àmbit de coneixement que es vulga implementar.

EXPLICACIÓ DELS RECURSOS

Aquests recursos educatius oberts que atenen la innovació i la diversitat, ofereixen una metodologia educativa que permet un aprenentatge significatiu.

Aquests conjunt d’eines de metodologia tècnica, estratègica i didàctica faciliten la transmissió de continguts, fomenten la motivació per l’aprenentatge i donen sentit al coneixement. A més, desenvolupen l’avaluació formativa i formadora i posen l’alumne/a en el centre del seu aprenentatge.