The project

Resum del projecte

EUROPE OF LANGUAGES NETWORK: TEACHER TRAINNING FOR INCLUSION THROUGH MINORITY LANGUAGES és un projecte destinat a connectar governs regionals, entitats culturals, associacions juvenils i centres educatius d’Europa, amb l’objectiu de promoure el salt tecnològic i educatiu de les llengües minoritàries, facilitant així la implantació de sistemes multilingües i dotar els professors dels centres educatius dels recursos educatius digitals innovadors necessaris.

Això s’aconseguirà mitjançant la creació de RECURSOS EDUCATIUS OBERTS DIGITALS (REO) PER A PROFESSORS DE SECUNDÀRIA A TRAVÉS DE LLENGUES MINORITARIES (inclosos a la Toolbox) que formaran als professors alhora que els ajudaran a dur a terme un procés d’aprenentatge per als seus alumnes de llengües minoritàries a les seves aules.

Així mateix, el projecte generarà molts resultats tangibles, posant l’accent en la creació d’un CURS PER A PROFESSORS PER IMPLEMENTAR LES LLENGUES MINORITARIES COM A LLENGUES VEHICULARS EDUCATIVAS. Un curs específic per a professors de secundària i primària per utilitzar metodologies innovadores utilitzant les llengües minoritàries de la regió per afavorir la inclusió i assolir els objectius educatius de l’alumnat, i una VIRTUAL COMMUNITY OF TEACHERS FOR THE DIGITALIZATION OF MINORITY LANGUAGES IN SECONDARY EDUCATION. Un espai web col·laboratiu dissenyat per i per professors de secundària d’escoles de regions amb llengües minoritàries.


Project summary

EUROPE OF LANGUAGES NETWORK: TEACHER TRAINNING FOR INCLUSION THROUGH MINORITY LANGUAGES is a project aimed at connecting regional governments, cultural entities, youth  associations, and educational centers in Europe, with the aim of promoting the technological and educational leap of minority languages, thus facilitating the implementation of multilingual systems and equipping school teachers with the necessary innovative digital educational resources.

This will be achieved through the creation of DIGITAL OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OERs) FOR SECONDARY SCHOOL TEACHERS THROUGH MINORITY LANGUAGES (included in the Toolbox) that will train teachers while also help them carry out a learning process for their students of minority languages through 3.0 education in their classrooms.

Also the project will create many tangible results, emphasising the creation of a COURSE FOR TEACHERS TO IMPLEMENT MINORITY LANGUAGES AS EDUCATIONAL VEHICULAR LANGUAGES. A specific course for secondary and primary teachers to use innovative methodologies using minority languages of the region to promote inclusion and reach educative objectives of the students, and  a VIRTUAL COMMUNITY OF TEACHERS FOR THE DIGITALIZATION OF MINORITY LANGUAGES IN SECONDARY EDUCATION. A collaborative web space designed for and by secondary school teachers from schools in regions with minority languages.

CONTACT